Smluvní podmínky a ochrana osobních údajů

Tento VÝPŮJČNÍ ŘÁD je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně
druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení sportovního vybavení vzniká podpisem souhlasu
s těmito podmínkami a řídí jimi.


Pro výpůjčku je nutné, aby nájemce:
- byl starší 18 let,
- předložil platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas či řidičský průkaz),
- složil jistinu (u materiálu, kde se jistina vyžaduje) ve výši stanovené půjčovnou.

 
 1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen, a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny
  pronajímatele.

   
 2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození či zašpinění neprodleně ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
   
 3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození
  vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

   
 4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).
   
 5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.
   
 6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit
  pronajímateli sazbu dle ceníku za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

   
 7. V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou a to buď ve výši opravy, nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu.
 8. V případě defektu zapůjčeného vybavení (např. píchnutá duše) nejsme z kapacitních důvodů povinni vyzvednout poškozené či nepojízdné vybavení. Pokud k defektu během užívání dojde, je zákazník (nájemce) povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit v půjčovně (telefonicky) a zároveň na své náklady doručit zapůjčené vybavení zpět do půjčovny.
- V případě volné kapacity a pouze po předchozí domluvě se vynasnažíme vyzvednout na (autem) přístupném místě nepojízdné vybavení. Tato služba je zpoplatněna sazbou 20 Kč/km a zároveň je potřeba uhradit náklady spojené s opravou (materiál + práce).  
 1. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.
   
 2. Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovny Restaurace Obůrka s.r.o.
  platným k datu výpůjčky. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se provádí před započetím výpůjčky, ne po vrácení zapůjčeného materiálu.

   
 3. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu
  půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušen tento Půjčovní řád.

   
 4. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Před výpůjčkou si materiál zkontroluje a převzetím souhlasí s jeho technickým i vizuálním stavem. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.
   
 5. Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném stavu, než v jakém
  bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:

- cena opravy v případě poškození materiálu dle platného ceníku oprav (a to včetně píchnuté
duše)
- plná cena zapůjčeného vybavení, pokud bude materiál ztracen, zcizen nebo úplně znehodnocen.

V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně výpůjčku dnem, kdy zjistí toto porušení.

Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré
zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.


Nájemce podpisem Smlouvy o nájmu (sportovního vybavení) souhlasí s obchodními podmínkami (půjčovním řádem). 

Obecné podmínky rezervace vybavení
- Potvrzené rezervace jsou pro klienta závazné a půjčovna Restaurace Obůrka s.r.o.má právo si
účtovat stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny výpůjčky při zrušení rezervace méně jak
24 hodin před uskutečněním plnění.
- Po potvrzení rezervace zapůjčí půjčovna Restaurace Obůrka s.r.o. klientovi objednané vybavení.
- Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení a dále se zavazuje k jeho užívání
výhradně způsobem, ke kterému je určeno.
- Půjčovna Restaurace Obůrka s.r.o.si vyhrazuje právo zrušit Klientovi potvrzenou rezervaci z
důvodů vyšší moci (např. nevhodné počasí) či nezpůsobilosti zdravotnímu stavu klienta.


Podmínky ochrany a nakládání s osobními údaji dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a doprovodného zákon č. 111/2019 Sb. vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 tzv. GDPR.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 1.1. Správcem Vašich osobních údajů je prodejce – RESTAURACE OBŮRKA s.r.o., Obůrka 17, Blansko IČ 08542503 (dále jen „správce“).
 1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující, adresa pro doručování: Restaurace Obůrka s.r.o., Obůrka 17, Blansko  PSČ: 678 01, okr. Blansko, Česká republika, adresa elektronické pošty info@restauraceoburka.cz, telefon +420 516416107.
 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů
2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce Vašich osobních údajů nebo Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a doprovodného zákon č. 111/2019 Sb. vycházející z nařízení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále ve smyslu (dále jen „nařízení“). 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
3.2. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností správce a ochranu oprávněných zájmů správce je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
3.4. Správce zpracovává následující osobní identifikační a adresní údaje subjektu údajů:
akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly
• jméno a příjmení fyzických osob
• název obchodní firmy
• rodné číslo (případně datum narození)
• IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy
• adresa trvalého pobytu
• adresa sídla nebo místa podnikání
• fakturační adresa
• identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
• identifikační údaje majitele služby a identifikační údaje plátce služby
 • bankovní spojení
• čísla poskytnutých osobních dokladů
• potvrzení souhlasu o zletilosti Subjektu, respektive souhlasu zákonného zástupce s předáním osobních údajů subjektu správci
• v případě registrace jmen domén mohou být výjimečně vyžadovány a zpracovávány další údaje, které vyžaduje nebo eviduje a zpracovává příslušný doménový registr
 • identifikátory držitelů a správců doménových jmen (jmen domény) Další údaje týkající se subjektu údajů které správce zpracovává: email adresa
• jméno • příjmení • název firmy • telefon adresa pro doručování služeb a produktů a všechny relevantní kontaktní a osobní údaje.
3.5. V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek správce a pro účely související s oprávněným zájmem správce. Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
3.6. Správce zaznamenává údaje související s poskytování služeb a prodejem zboží které vznikly v tomto důsledky, jedná se např. o emailovou komunikaci, telefonickou komunikaci, obecně se jedná o údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb správce mezi správcem a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, krátkých textových zpráv, chatové a další komunikace.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
4.2. Faktury a další účetní doklady vystavené správcem jsou v souladu s příslušnými předpisy, archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje správce smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Seznam.cz, a.s. (IČO 26168685), , Facebook Ireland Limited a NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o. (IČO 25851128), Google Czech Republic, s.r.o. (IČO 27604977), SPRÁVCE Internet, a.s. (IČO 28115708), mezi příjemce údajů mohou patřit všechny společnosti a subjekty které správce údajů identifkuje jako potřebné k vykonávání své činnosti a k ochranně svého oprávněného zájmu.
5.2. K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Subjekt údajů, kterého lze dostatečně identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, která odpovídajícím způsobem prokáže správci svoji totožnost, má následující práva.
6.2. Právo na přístup k osobním údajům, subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů.
6.3. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.4. Právo na opravu a doplnění nepřesných údajů, subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude SPRÁVCE zpracovávat nebo zpracovává. Zákazník SPRÁVCE má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm SPRÁVCE zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede SPRÁVCE bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost lze učinit autorizovaně v zákaznické administraci SPRÁVCE nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla SPRÁVCE. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci SPRÁVCE) si SPRÁVCE vyhrazuje právo nevyhovět.
 6.5. Právo na výmaz, subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud SPRÁVCE neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. SPRÁVCE má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit na SPRÁVCE v zákaznické administraci SPRÁVCE nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla SPRÁVCE. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci SPRÁVCE) si SPRÁVCE vyhrazuje právo nevyhovět.
 6.6. Právo na omezení zpracování, subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování a to učinit v zákaznické administraci SPRÁVCE nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla SPRÁVCE. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci SPRÁVCE) si SPRÁVCE vyhrazuje právo nevyhovět.
6.7. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování, Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany SPRÁVCE v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné učinit v zákaznické administraci SPRÁVCE nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla SPRÁVCE. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci SPRÁVCE) si SPRÁVCE vyhrazuje právo nevyhovět.
6.8. Právo na přenositelnost osobních údajů, subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat SPRÁVCE o předání těchto údajů jinému správci. Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové žádosti vyhovět. Žádost je možné učinit v zákaznické administraci SPRÁVCE nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla SPRÁVCE. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci SPRÁVCE) si SPRÁVCE vyhrazuje právo nevyhovět.
 6.9. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu SPRÁVCE. V případě, že SPRÁVCE neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, SPRÁVCE zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné učinit v zákaznické administraci nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla SPRÁVCE. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci SPRÁVCE) si SPRÁVCE vyhrazuje právo nevyhovět.
6.10. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. SPRÁVCE prohlašuje, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů. Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.
6.11. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daných správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@restauarceoburka.cz.
 6.12. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Každý subjekt údajů, který se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo těmito Zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na SPRÁVCE a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu. Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Tyto podmínky ochrany a nakládání s osobními nabývají účinnosti dnem 1.4.2018 ve znění pozdějších předpisů
 


Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte přístup k aktuálním nabídkám, akcím a slevám naší restaurace.