Ubytovací řád penzionu Obůrka

Vážení hosté,
Vítáme Vás v našem penziónu a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt. Zároveň si Vás dovolujeme požádat o respektování a dodržování pravidel, jak je uvedeno níže tímhle ubytovacím řádem, jak v zájmu Vás tak i ostatních ubytovaných hostů.
 
Děkujeme
                  Penzion Obůrka

Náš penzion má k dispozici 8 dvoulůžkových pokojů s možností max. 5 přistýlek. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Maximální kapacita ubytovaných je 16 pevných lůžek + 5 přistýlek. Hosté mají k dispozici i společenskou místnost s kuchyňským koutem.


Příjezd a odjezd

 1. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po označených přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených. Žádáme tímto hosty, aby po příjezdu odstavili svá vozidla a nenechávali motor v chodu.
 1. Penzión ubytuje hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předkládá host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti.
 1. Ubytování probíhá v kancelářských prostorech Restaurace Obůrka, a to ve všední dny od 14.00 hodin do 21.00 hodin, ve dnech pracovního klidu a svátcích od 14.00 hodin do 20.00 hodin. Po předchozí domluvě s odpovědnou osobou provozovatele (dále jen „provozovatel“) je ubytování hostů možné i mimo vymezené hodiny.
 1. Za ubytování a ostatní související služby platí host předem, při přihlášení a převzetí klíče od pokoje (případně vstupních dveří). Cena za ubytování a ostatní související služby je ve výši podle aktuálního platného ceníku provozovatele. Po předchozí domluvě s  provozovatelem je možná úhrada ubytování i při jeho ukončení. Platbu lze provést hotově nebo platební kartou.
 1. Při zahájení ubytování obdrží host klíč od pokoje (případně vstupních dveří). Povinností hoste je zabezpečit tento klíč tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, případně zneužití třetími osobami. Dojde-li ke ztrátě, zavazuje se host k úhradě nákladu ve výši 1000,--Kč, spojených s výměnou zámku provozovatelem.
 1. Penzion předá hostovi pokoj příp. pokoje ve stavu způsobilém k užívání a bez jakýchkoli závad. Případné závady je host povinen neprodleně oznámit provozovateli nebo obsluhujícímu personálu Restaurace Obůrka. Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel.
 1. V den ukončení ubytování host provede nejpozději do 10.00 hodin odhlášení, při kterém odevzdá provozovateli klíče od řádně vyklizeného a uzamčeného pokoje. Provozovatel příp. personál Restaurace Obůrka provede zběžnou kontrolu pokoje. Neodhlásí-li se host a/-nebo nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány nejpozději do10:00 hodin, má penzión právo účtovat hostovi další započatý den pobytu.
 1. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může penzión prodloužení odmítnout, v případě je-li požadovaný pokoj již rezervován. Následně penzión hostovi nabídne k ubytování jiný volný pokoj, umožňuje-li to aktuální kapacita penzionu.
 1. Při rezervaci ubytování prostřednictvím telefonu a/-nebo elektronické pošty, v případě že host nenastoupí ubytování v domluveném termínu a/-nebo se s nástupem na ubytování zpozdí, je penzion oprávněn zaúčtovat hostovi náhradu za původní rezervaci pokoje ve výši ceny ubytování. Stejně tak má právo zrušit jeho rezervaci bez nároku na jakoukoliv náhradu.

Pravidla chování hostů v prostorech penzionu a na pokojích

 1. Vstup do penzionu nebude umožněn a je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu alkohol, psychotropní či omamné látky.
 1. Ve všech prostorách penzionu, vč. ubytovacích prostor, je výslovně zakázáno kouřit a rozdělávat oheň. Dojde-li k porušení zákazu, je provozovatel oprávněn požadovat po hostovi zaplacení sankce ve výši 1000,--Kč.
 1. Za účelem udržení čistého a příjemného prostředí je každý host povinen, při vstupu do prostor penzionu, zbavit svůj oděv a/-nebo obuv případných nečistot.
 1. Prosíme naše hosty, aby udržovali čistotu a pořádek jak ve vnitrních, tak i ve vnějších prostorech penzionu a jeho okolí. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa k tomu určena, nebo jakýmkoli jiným způsobem znečišťovat okolní prostředí.
 1. Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu rodiče nebo jiné odpovědné osoby, starší 18 let. Za případné škody na majetku penzionu, způsobené dítětem, nese odpovědnost rodič případně odpovědná osoba.
 1. Psi, kočky a jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen s předchozím souhlasem provozovatele a za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ostatní ubytované hosty. Majitel zvířete je povinen na požádání provozovatele prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu. Psi se mohou v prostorách penzionu, vč. venkovních, pohybovat pouze na vodítku a s náhubkem Je přísně zakázáno ponechat jakékoli zvíře na pokoji a v prostorách penzionu, vč. venkovních, na volno a bez dozoru. Každý host odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil.
 1. Host má právo užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a dále také společenskou místnost. Vstupovat mimo vymezené prostory je zakázáno. Ve všech prostorech penzionu nesmí host bez souhlasu provozovatele přesouvat a/-nebo měnit vybavení, provádět jakékoliv změny, opravy a zásahy do elektrické sítě a/-nebo jakékoli jiné instalace.
 1. Společenská místnost se nachází odděleně od ubytovacích prostor a je vybavena kuchyňkou s varnou konvicí, lednicí, mikrovlnnou troubou a televizí. Jakékoliv případné poruchy těchto elektrických spotřebičů je host povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebo personálu Restaurace Obůrka.
 1. Na pokojích je dovoleno používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k osobní hygieně, a dále osobní počítače a nabíjecí zařízení videokamer, fotoaparátů a mobilních telefonů. Vařiče, rychlovarné konvice, ohřívače a/-nebo přímotopy jsou zakázány.
 1. Při každém opuštění pokoje je host povinen uzavřít okna, vodovodní kohoutky, zhasnout osvětlení, vypnout a odpojit ze sítě elektrické spotřebiče a řádně uzamknout pokoj. V rámci prostor penzionu je při příchodu i odchodu host povinen rovněž uzamknout vchodové dveře.
 1. Běžný úklid vnitrních prostor penzionu se provádí každý všední den dopoledne a/-nebo dle vyžádání hosta. Ve dnech pracovního klidu a o svátcích se úklid neprovádí. Úklid pokoje, výměna ložního prádla a ručníků se provádí 1 x týdně a/-nebo, v případě silného znečistění, dle vyžádání hosta. Sušení většího množství prádla a/-nebo oděvů na radiátorech v pokojích je zakázané.
 1. Návštěvy neubytovaných osob jsou v prostorech penzionu a/-nebo na pokoji hosta povoleny pouze s předchozím souhlasem provozovatele. Za případné škody, způsobené neubytovanými osobami, odpovídá a k jejich náhradě je povinen host, jako by je způsobil on sám.
 1. Noční klid ve všech prostorách penzionu, vč. společenské místnosti, platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat a dodržovat. V případě opakovaného porušení nočního klidu má penzion právo předčasně ukončit ubytování a hosta okamžitě vystěhovat bez jakýchkoli náhrad.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 1. Každý host je povinen dostatečně zabezpečit všechny své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo jakémukoli poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 1. Místa určená k parkování motorových vozidel nepředstavují hlídané parkoviště, garáž ani jiný podnik podobného druhu a nelze je tedy považovat za prostory určené k uložení věcí, ve smyslu příslušných právních předpisů. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou na dopravním prostředku hosta a/-nebo jeho příslušenství či věcech, v něm zanechaných.
 1. Provozovatel obeznámí každého hosta o možnosti odevzdání provozovateli či jím pověřené odpovědné osobě do úschovy resp. možnosti uložení věcí vyšší hodnoty, klenotů, peněžních prostředků a jiných cenností do trezoru provozovatele. Neučiní-li tak host na základě vlastního rozhodnutí, má se za to že uložení věcí vyšší hodnoty, klenotů, peněžních prostředků a jiných cenností na místo určené k uložení věcí resp. trezoru vysloveně odmítl a/-nebo nebyli tyto odevzdány za tímto účelem úschovy provozovateli či jím pověřené odpovědné osobě, čímž host zprošťuje provozovatele jakékoli případné škody nebo ztráty či odcizení výše uvedených věcí. Za škodu na věcech, které byly hostem nebo pro něj vneseny, odpovídá provozovatel způsobem a v rozsahu, jak je stanoveno příslušným právním předpisem.
 1. Host plně odpovídá za jakékoliv ztráty či škody na majetku penzionu a/-nebo jeho zničení, bez ohledu na to, zda byly způsobeny hostem, jím svěřenou osobou a/-nebo zvířetem hosta. Každou ztrátu či škodu na majetku penzionu a/-nebo jeho zničení je host povinen neprodleně nahlásit provozovateli a uhradit v plné výši, dle vyčíslení provozovatele, nebude-li, o náhradě vzniklé škody, dohodnuto mezi hostem a provozovatelem jinak.
 1. Provozovatel vykonal všechna opatření a splnil příslušná nařízení, aby zamezil vzniku nebezpečí úrazu nebo jakémukoli ohrožení zdraví ubytovaných hostů. Vzhledem k maximální snaze provozovatele zabránit vzniku situace výše uvedené, je každý host při nástupu na ubytování provozovatelem náležitě a dostatečně poučen, co stvrzuje přihlášením a převzetím klíče. Provozovatel tak při ubytování neposkytuje příslušné zdravotní či jiné pojištění, není jakkoli zodpovědný a nenese, při běžném provozu, zodpovědnost za zdraví hostů ani jím svěřených osob.
 1. Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád, k čemu se zavazují přihlášením k ubytování a převzetím klíče od pokoje. V případě jakéhokoli porušení pravidel uvedených výše a/-nebo hrubém porušení dobrých mravů a/-nebo příslušných právních předpisů, i přes výstrahu provozovatele, je tento oprávněn ubytování hosta/-ů ukončit ihned a bez náhrady, a zároveň požadovat okamžitou úhradu za poskytnuté služby příp. způsobené škody, nebyly-li tyto uhrazeny předem.
 1. Každý host je povinen neprodleně ohlásit provozovateli a/-nebo personálu Restaurace Obůrka nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Hlášení v případech nouze nebo hrozícího nebezpečí

Tísňové volání112
První pomoc155
Hasiči150
Policie 158
Provozovatel (p. Souček)725357807


Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte přístup k aktuálním nabídkám, akcím a slevám naší restaurace.